Kort om klinikken

About the Clinic

Jeg arbejder i min klinik med , irisanalyse, homøopati, kinesiologi, kostvejledning, urteterapi, kosttilskud, øreakupunktur til at hjælpe din krop til at genfinde den normale balance.

Som heilpraktiker og kinesiolog betragter jeg sygdom som et resultat af fysiske, følelsesmæssige, sociale og miljømæssige skævheder/ubalancer. Derfor ser jeg ikke efter sygdom eller symptomer, men på hele mennesket - på kroppens systemer der er ude af balance eller harmoni. Med denne fremgangsmåde, kan man forvente at opdage den underliggende årsag til ens særlige symptomer.

Hos mig får du kendskab til dine genetiske eller selvskabte ubalancer i kroppen og lærer at tage hensyn til de forhold, der er gavnlige for dig og undgår de forhold, der er belastende for din organisme.

In making a diagnosis and then treatment, I use iris analysis, homeopathy, kinesiology, herbal therapy, dietary supplements, auricular therapy and nutritional advice to help your body regain its natural balance.

As a Heilpraktiker and Kinesiologist, I consider illness as a result of physical, emotional, social and environmental imbalances. Therefore, I do not only look for sickness or specific physical symptoms, but also look to the person and the whole body´s system to find out what may be out of balance. With this approach, one can expect to discover the underlying unique cause of one's symptoms.

In addition to treatment, I focus on creating better awareness of your genetics as well as internal and external factors which creates imbalances in the body. This way we learn to take into account the conditions that are beneficial to you and learn to avoid the conditions that are stressful to your wellbeing.

Om Heilpraktik

About Heilpraktik

Heilpraktik er en tysk uddannelse til naturlæge hvor eksamen aflægges i Tyskland for et panel bestående af en heilpraktiker, en læge og amtslægen. En heilpraktiker bruger en række diagnostiske metoder og behandlingsmetoder som alle har en holistisk tilgang – hvilket betyder at få fat på ”hele mennesket”. Symptomer på sygdommen ses som advarselssignaler for dårlig funktion af kroppen. Heilpraktiker betragter sygdom som en proces snarere end som en enhed. Den heilpraktik filosofi er at stimulere den helbredende kraft af kroppen for at behandle den underliggende årsag til sygdom. Heilpraktik kan betragtes som en bro mellem den konventionelle medicin og den alternative medicin. I Tyskland er heilpraktikerne statsanerkendte og en del af den private sygesikring. De tyske heilpraktikere har vide beføjelser i deres ret til bl.a. at give injektioner og udskrive den apotekerpligtige medicin.

Heilpraktiker is the study of natural medicine in the classical European tradition. The qualifying exam is conducted in Germany in front of a panel consisting of an experienced naturopath, a specialist M.D. and generalist M.D. The degree is equivalent to Naturopathic Doctor ( N.D.) in North America.

A Heilpraktiker uses a number of diagnostic and treatment methods including iris analysis, kinesiology, acupuncture, homeopathy, auricular therapy, nutritional therapy etc. that all have a holistic approach - which means taking the whole person into account versus only focusing on specific symptoms.

By managing and using different treatment techniques, the Heilpraktiker is able to adapt the treatment to the client's individual needs. Seen from the point view of a Heilpraktiker, symptoms are part of the process in which the body provides warning signs of poor bodily functions which eventually manifests as disease. The Heilpraktik philosophy is to stimulate the innate power of the body to treat the underlying cause of disease.

Many of the disciplines practiced today by Heilpraktiker are now used in most of Europe by doctors and natural therapists. In Germany, the heilpraktik practice has been state-recognized since 1939 and integrated into health insurance since 1954.

Hvorfor søge Heilpraktik

Why seek a Heilpraktiker?

En heilpraktiker kan kaldes de alternative behandleres svar på en praktiserende læge.
Jeg arbejder i min klinik med irisanalyse, kinesiologi, homøopati, kosttilskud, urteterapi, øreakupunktur og kostvejledning for at genoprette balancen, således at din krop kan starte helingsprocessen.
Mange mennesker, der søger efter en heilpraktiker, søger efter nogen der kan guide dem på vej til naturlig sundhed. Nogle er på udkig efter en ikke-kemisk tilgang til sundhed. Andre har prøvet næsten alt og er klar til at prøve noget andet.

Many of the disciplines practiced today by a heilpraktiker are now used in most of Europe by doctors and natural therapists. In Germany, the heilpraktiker has been state-recognized since 1939 and integrated into health insurance since 1954.
A heilpraktiker seeks to find the cause of a disease, rather than merely treat its symptoms. Therapeutically, the heilpraktiker works to restore the homeostasis (the body's natural balance), so the body heals itself. This is the foundation of every successful therapy.
Many people seeking a heilpraktiker are looking for someone who can guide them on their way to health using natural and holistic methods. Some are looking for a non-chemical approach to health. Others have been unsuccessful in many other treatments and are ready to try something that has proven to be successful over many decades.“Ordet holisme kommer fra græsk og betyder helhedslære”

Behandlinger

Diagnosis and Treatments

Alle behandlinger vil forgå med en uddybende samtale, for at lære dig at kende og forstå din sygdomshistorie. Du bliver spurgt om, hvordan sygdommen er opstået, Hvor længe det har varet, hvilke symptomer oplever du , hvad der evt. forværrer og/eller bedre din tilstand? hvilke sygdomme eller problemer der har været med helbredet i barndommen og fremefter. Herefter foretages en irisanalyse som på holistiske måde vil afspejler den fysiske, fysiologiske, emotionalle og endog åndelige aspekter af dig. Den afspejler også de arvelige svageheder og disposioner du er udsat for plus de selvskabte ubalancer. Ofte vil der i behandlingen indgå homøopati, biokemisk medicin, kinesiologi, kosttilskud, øreakupunktur, urtemedicin og kostvejledning. Du får kendskab til dine genetiske og selvskabte ubalancer i kroppen og lærer at tage hensyn til de forhold, der er gavnlige for dig og undgår de forhold, der er belastende for din organisme. Herefter udarbejdes en behandlingsplan med medfølgende vejledning. Læs mere af forskellige metoder / redskaber jeg bruger:
(Klik på hver enkelt for at læse mere)

All treatments will be carried out beginning with an in-depth conversation in order to know and understand your medical history. You will be asked when, and possibly how the disease has occurred. How long has it lasted, what symptoms do you experience, what aggravates and / or improves your condition? What diseases or problems began in childhood and what has been your health thereafter. After the discussion, an iris analysis will be conducted which holistically will help determine the physical, psychological and even spiritual aspects of you. Iris analysis also reflects hereditary weaknesses and dispositions you were exposed to as well as help determine any self-created imbalances. Often, homeopathy, biochemistry, kinesiology, dietary supplements, ear acupuncture, herbal medicine, and nutritional guidelines will be included in your treatment. You will get acquainted with your genetic and self-created imbalances in the body and learn to take into account your environment and conditions that are beneficial to you and to avoid the conditions that are stressful to your wellbeing. After the analysis and diagnosis, a treatment plan with accompanying instructions is prepared. More information with a brief description of the different methods and tools that I use is available at the following website:

(Click on each figure to read more)

Helbredstjek

Health Check

Det er en selvfølge, at vi sender vores bil på værksted til et grundigt eftersyn hver andet år, men de færreste tænker på, at vor krop kunne trænge til det samme hos en kyndig helseekspert. I dag findes forskellige diagnostiske metoder (bio-barometre) som kan afsløre sundhedstilstanden i forskellige organer af kroppen, således, at man faktisk kan komme sygdomme i forkøbet. Disse metoder bruges ikke i det traditionelle sundhedssystem.

Det er meget vigtigt, at vi hurtigst muligt og med den rette støtte, hjælper kroppen til at genoprette balancen. Ofte kompenseres der for de opståede ubalancer i bestemte dele af kroppen, ved at lade andre dele af kroppen komme på over arbejde med det resultat, at et eller flere organer bliver så trætte og slidte, at sygdom kan opstå.

Symptomerne er kroppens signaler til os om, at noget er galt. Signalerne behøver ikke altid at være i form af smerter, fysiske symptomer, ubehag i kroppen eller psykisk lidelse. En sygdom opstår ikke med det samme. Normalt er der en proces under opsejling i kroppen som på et tidspunkt vil vise sig som symptomer. I dag behøver man ikke at vente, til sygdommen dukker op / bryder ud. Det er her det alternative helbredstjek kommer ind i billedet!
We find it necessary to regularly check our car to ensure that it runs smoothly, but the body also benefits from the same regular care that a skilled health expert can provide. Today there are various diagnostic methods (bio-barometers) that can reveal the state of health in different organs of the body, so that you can actually prevent an imbalance from becoming a disease. These methods are not currently used in traditional medicine’s healthcare system.

It is very important that we help you restore your body’s natural balance as quickly as possible with the right support. Often our body compensates for the imbalances that occur in certain parts of the body by causing other parts of the body to be over worked, resulting in one or more organs becoming so tired and worn out that disease may occur.

Symptoms are the body's signals to us telling us something is wrong. The signals do not always have to be in the form of pain, physical symptoms, bodily discomfort, or mental illness. A disease does not occur immediately. Normally, long before a disease manifests in the body, it undergoes a process which, at some point, will display symptoms. Today you do not have to wait until the disease pops up or breaks out. An alternative health check will help you discover and manage the symptoms before they turn into a disease.

Iris analyse

Iris analysis

Iridologi er den videnskab og praksis til at analysere iris, den mest kompleks ydre struktur af den menneskelige anatomi. Praksis af Iridologi er i hastig vækst, som det er at blive kendt som et værdifuldt redskab for forebyggende og alternativ sundhedspleje.

Iris er forbundet til hver organer og væv i kroppen ved hjælp af hjernen og nervesystemet. Det er i direkte kontakt med bio-energisk, biokemiske, strukturelle, hormonal og metaboliske processer i kroppen via nerverne, blod, muskelfibre og lymfeknuder.

Holistisk, er det bruges til at se værdifulde information om fysiske, mentale, følelsesmæssige mønstre og svagheder til en genoprettende og forebyggende behandling.
Iris analysis or Iridology is the science and practice of analyzing the iris, which is a thin, circular structure in the eye and the most complex outer structure of human anatomy. The practice of Iridology is in rapid growth, as it is becoming known as a valuable tool in diagnosing and prevention of disease. It is one of the tools of a Naturopathic Physician for a holistic assessment of a person’s health and well being.

The eye, as it has been said, is the window to our soul, but the eye is also a window to our body. The iris is connected to each organ and tissue in the body through the brain and nervous system. It is in direct contact with bio-energetics (the study of the transformation of energy in living organisms, and a belief that emotional healing can be aided through resolution of bodily tension), biochemical, structural, hormonal, and metabolic processes in the body via the nerves, blood stream, muscle fibers and lymph nodes.

Holistically, the iris is used to see valuable information about physical, mental, and emotional patterns and weaknesses needed for restorative and preventive treatments.

Homøopati

Homeopathy

Homøopati blev udviklet i Tyskland i slutningen af det 18. århundrede. Homøopatisk teori er baseret på 2 teorier: "ligenede helbreder lignende" -den forestilling om, at en sygdom kan helbredes med et stof, der producerer lignende symptomer hos raske mennesker; og "lov om mindste dosis" -den forestilling om, at den lavere dosis af medicinen har den større effektivitet. Mange homøopatiske midler er så fortyndet, at ingen molekyler af det oprindelige stof tilbage.

Homøopati er blevet integreret i sundhedssystemerne i mange europæiske lande, herunder Frankrig, Tyskland, Holland, Italien, Schweiz og Portugal.

En undersøgelse foretaget af Global TGI i 2008 fandt 15% af befolkningen i Storbritannien betroede homøopati. I Indien homøopati er en af de mest populære former for medicin.

Homeopathy was developed in Germany at the end of the 18th century. Homoeopathic theory is based on 2 theories: the law of “like cures like” -the idea that a disease can be cured with a substance that produces similar symptoms in healthy people; and the law of "minimum dose " - the idea that the lower dose of medicine has the greater effectiveness. Many homeopathic agents are so diluted that no molecules of the original substance remain.

Homeopathy has been integrated into health systems in many European countries, including France, Germany, the Netherlands, Italy, Switzerland, Portugal, UK, and India.

A survey conducted by Global TGI in 2008 found 15% of the population in UK trusted homeopathy. In India homeopathy is one of the most popular forms of medicine.

The holistic nature of homeopathy means each person is treated as a unique individual and their body, mind, spirit and emotions are all considered in the management and prevention of disease.

Homeopathic medicines are safe to use as they rarely cause side-effects. This means, when used appropriately under the guidance of a qualified health practitioner, they can be taken by people of all ages, including babies, children and pregnant or breastfeeding women.

Urtemedicin

Herbal medicine

Fytoterapi (urtemedicin terapi) er brugen af planter , enten i hele eller dele plante form eller i form af standardiserede ekstrakter og kosttilskud, til helbredende formål .

Urtemedicin rødder spores helt tilbage til begyndelsen af tid og stadig stå stærkt i store dele af verden i dag. Det er ikke overraskende, at studiet af planter til medicinske formål førte til, hvad vi nu kender som lægemidler.

De fleste af de lægemidler, konventionelle behandlere ordinere dag har rødder i planteverdenen . Forskellen er, at medicinalvirksomhederne ændre den kemiske struktur af forbindelsen ikke kun for at specialisere sig og forstørre sine handlinger , men også at patentere medicin og sælge det som deres unikke produkt.

Herbal medicine therapy or phototherapy is the use of plants, either in whole or in part plant form or in the form of standardized extracts and supplements, for healing purposes.

Herbal medicine roots are traced back to the beginning of time and still stand heavily in large parts of the world today. It is not surprising that the study of plants for medical purposes led to what we now know as medicines.

Most of the drugs that conventional therapists prescribe today have roots in the plant world. The difference is that pharmaceutical companies change the chemical structure of the compound not only to specialize and enlarge their actions but also to patent medicine and to sell it as their unique product.

Øreakupunktur

Ear acupuncture

Øreakupunktur kan egentlig kaldes 'mikrozoneterapi' da principperne for diagnose og behandling er de samme som for zoneterapi. Zoner der relateres til hele kroppen, findes på ørets for- og bagside.Øreakupunktur har som behandlings­form været kendt i århundreder og tager sit udgangspunkt i menneskets balance.

Øreakupunktur regulerer gennem behandling den ubalance, der har forårsaget sygdom, smerter eller andre skavanker. I Den Gule Kejsers bog ”Classic of Internal Medicine” (500-300 BC) nævnes øret som stedet, hvor alle kanaler mødes.

Kanaler er det samme som meridianbanerne og det, der hører til disses funktionskredse. Hele menneskekroppen afspejler sig i øret på samme måde som på fødderne ved zoneterapi.

Ear acupuncture or auricular therapy can really be called a “micro zone” therapy which is used for diagnosis and treatment. All-body related zones are found on the front and back of the ear.

Treatment with ear acupuncture regulates the imbalance that has caused disease, pain or other defects.

Ear acupuncture has proven to be an efficient method of treating a wide variety of conditions, from headaches and allergies to addictions and pain disorders. Although acupuncture evolved in the context of Asian medicine, the specialty of ear acupuncture was developed in Western Europe.

It’s foundations laid by Dr. Paul Nogier, a neurologist working in France in the 1950’s, it was deepened and expanded by Frank Bahr M.D. and physical medicine specialists in Germany over the following decades.

Kinesiologi

Kinesiology

Kinesiologi primært defineres som brugen af muskel test til at identificere ubalancer i kroppens strukturelle, kemiske, følelsesmæssige eller anden energi ubalance.

Kinesiologi kan derfor forstås som et system af naturlige helbredende metoder , som kombinerer muskel kontrol med principperne i kinesisk medicin til at vurdere energien langs meridian baner, ind i kroppens organer og , som omfatter en række blide men efektiv helbredende teknikker til at forbedre sundhed, velvære og vitalitet.

Kinesiology is primarily defined as the use of muscle tests to identify imbalances in the body's structural, chemical, emotional or other energy imbalance.

Kinesiology can be understood as a system of natural healing methods that combines muscle control with the principles of Chinese medicine to assess energy along meridian pathways into the body's organs and which includes a number of gentle but effective healing techniques to improve health, well-being and vitality.

Kinesiology is also one of the best tool by which we can connect the subconscious and find the psychological blockage that unconsciously prohibit the body to attain balance.

“Ordet holisme kommer fra græsk og betyder helhedslære”

Profil

Profile

Jeg er født i 1948 i Iran og boet i Danmark siden 1982. Jeg har en universitetsgrad i fysik og har undervist på gymnasier i Iran, Danmark og Dubai med hovedfag i matematik og fysik. Jeg læste senere medicin på Københavns Universitet i 3 år, men valgte at forlade studiet, da det traditionelle medicinstudie ikke var i overensstemmelse med mit holistiske syn på mennesket og dets sygdomme.

En af de første gange, hvor jeg stiftede bekendtskab med det holistiske helbredsområde, var i København i 1985, da jeg tog et basiskursus i Touch for Health, dvs. kinesiologi. Gennem muskeltestninger kunne man bl.a. bestemme, hvilke vitaminer og mineraler kroppen havde brug for. Jeg, som var forankret i de naturvidenskabelige metoder, var i starten meget skeptisk, men alligevel nysgerrig og åben over for denne diagnosticeringsmetode. Som tiden gik, blev jeg meget overrasket over nøjagtigheden i denne metode og fuldførte uddannelsen som kinesiolog.

Senere tog jeg en overbygning på kinesiologuddannelsen i USA, One Brain System (Pædagogisk Kinesiologi) hos Gordon Stokes og Daniel Whiteside. Jeg blev efterfølgende International instruktør i Pædagogisk Kinesiologi.

Jeg er endvidere diplomuddannet tysk lægeeksamineret Heilpraktiker, hvorigennem jeg har fået en meget grundlæggende, bred viden og uddannelse i behandlings- og diagnosemetoder, der er fantastisk effektive i forhold til at afsløre årsagen til sygdomme, samt forebygge og opbygge kroppen ud fra et helhedsprincip. Sideløbende med disse uddannelser har jeg suppleret min viden med mange kurser indenfor de holistiske arbejdsmetoder. Jeg er medlem af Heilpraktiker Foreningen og RAB (Registreret Alternativ Behandler)

I was born in 1948 in Iran and lived in Denmark since 1982. I have a university degree in physics and have taught at colleges in Iran, Denmark and Dubai with a major in mathematics and physics. I later studied medicine at the University of Copenhagen for 3 years, but chose to leave the study as the traditional medicine study did not conform to my holistic view of man and its diseases.

One of the first times I became acquainted with the holistic health field was in Copenhagen in 1985, when I took a basic course in Touch for Health, ie. kinesiology. Through muscle testing you could determine what vitamins and minerals the body needed. I, who was rooted in the scientific methods, was initially very sceptical, yet curious and open to this method of diagnosis. As time went on, I was very surprised by the accuracy of this method and completed the training as a kinesiologist.

Later, I took a superstructure course in the kinesiology education in the United States, the One Brain System (Educational Kinesiology) at Gordon Stokes and Daniel Whiteside. I subsequently became an International Instructor in Educational Kinesiology.

I am also a graduate of the German medical examiner Heilpraktiker, through which I have gained a very basic, broad knowledge and education in treatment and diagnosis methods that are amazingly effective in revealing the cause of illnesses, as well as preventing and building the body based on a holistic principle. Alongside these courses I have supplemented my knowledge with many courses within holistic working methods.

I am a member of the Heilpraktiker Föreningen and RAB (Registered Alternative Therapist)
Priser

Første konusltation: 1000 kr. (varer ca. 60 - 90 min.)


Efterfølgende konsultation: 650 kr. (varer ca. 45 - 60 min.)


Børn (u. 12 år) / Studerende: Første konusltation: 700 kr.
Efterfølgende konusltation: 450 kr.

Prices

First consultation:$120 / Dkr.1000 (60 - 90 min.)


Afterwards:$70 /Dkr. 650 (45 - 60 min.)


Kids (u. 12 year) / Student: First consultation:$70 / Dkr. 700

Afterwards:$50 /Dkr. 450 kr.Kontakt klinikken

Ring eller skriv en email til mig - Sammen finder vi en løsning så du kan trives med din hverdag igen.

Contact the Clinic

Call or write an email to me - Together we find a solution so you can enjoy your everyday life again.

Addresse:

Holistisk Klinik
Bülowsvej 7A (indgang Galleri Pialeh).
1870 Frederiksberg C.

Telefon:

31 23 36 30

Email:

info@holistisk-klinik.dk